Geography

Image Caption Shixiong Hu (shu@esu.edu), STC 232

Department Chair, Associate Professor of Geography
B.S., 1990, Henan University, China
M.S., 1995, South China Normal University
Ph.D., 2004, State University of New York at Buffalo
Website: www.esu.edu/~shu

Jeffrey Hardy (jhardy@esu.edu), STC 233
Associate Professor of Geography
B.S., 1991, Mississippi State University
M.S., 1993, Louisiana State University
Ph.D., 1998, Louisiana State University